Woordenlijst met veel voorkomende tax lien en deed terminologie

 

Abatement: de verlaging of vermindering van een belasting die aanvankelijk was opgelegd.

 

Absentee bidding: een proces waarbij er een bod wordt gedaan door iemand die niet fysiek aanwezig is op de veiling, maar bijvoorbeeld een bod doet per telefoon, bij een assistent of per mail.

 

Abstract: een samenvatting van de historie van een land, inclusief alle liens, lasten en schulden die erop rusten. Het bevat vaak ook kaarten en plattegronden.

 

Acre: een maatverdeling die gelijk is aan 45,560 square feet (160 sq. Rods). 640 acres maakt een section, 36 sections maken samen een township.

 

Ad valorem: belastingen die worden bepaald door een percentage van de waarde van het vastgoed.

 

Appraisal: taxatie of schatting van de waarde van onroerend goed door onafhankelijke personen van vastgoed.

 

Appreciation: toegenomen marktwaarde nadat het vastgoed is aangekocht.

 

Assessed value: een waarde door de lokale overheid taxateurs vastgesteld volgens de richtlijnen van de staat voor het vaststellen van de vastgoedbelasting.

 

Assignment purchasing: de overdracht van lien positie van een county aan een particuliere investeerder. Eenvoudiger gezegd: de niet verkochte liens worden over the counter aangeboden. Dat wil zeggen na de veiling alsnog te koop aangeboden.

 

Bankruptcy: het proces waarbij de schuldenaar failliet wordt verklaard, waarbij de bezittingen van die schuldenaar wordt verdeeld over de schuldeisers.

 

Bargain and sale deed: het wordt gebruikt in de overdracht van het eigendomsrecht, wanneer de aankoop is gedaan tegen vergoeding.

 

Baseline: kadastrale lijn om de buurt vast te leggen in een noord- en zuidas, zodat er een kaart verdeeld in roosterlijnen kan worden gebruikt voor kadastergegevens.

 

Bid in: dit is het proces dat wanneer een lien niet wordt verkocht, deze lien aan de county wordt toegeschreven.

 

Bidding a premium or bonus amount: het bieden op een lien op een veiling begint bij het ​​totale bedrag van achterstallige belastingen, rente, boetes en eventuele andere kosten. De succesvolle bieder is degene die het hoogste bedrag biedt meer dan het verschuldigde bedrag aan de tax lien.

 

Bidding down on a percentage of ownership: het bieden op een lien begint bij 100% eigendom, daarna 99%, 98%. De winnende bieder is diegene die bereid is akkoord te gaan met het laagste rentepercentage van eigendom.

 

Bidding down the interest rate: het bieden op een bepaalde lien begint bij het maximale eigendomsrecht, bijvoorbeeld 16%, daarna biedt men voor 15%, 14% en lager. De winnende bieder is diegene die bereid is het laagste rentepercentage te accepteren.

 

Capital (vermogen): het geld dat gebruikt wordt voor investeringsdoeleinden.

 

Cartographer: degene die kaarten maakt. Meestal een afdeling binnen de assessor’s afdeling of een county die zich inzet voor het maken en het onderhoud van de kaarten.

 

Cash flow: netto kasstroom is het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven.

 

Case number: zaaknummer toegekend door de griffie van de rechtbank om rechtszaken vast te leggen. De eerste twee cijfers van het nummer betreft meestal het kalenderjaar. Meestal gevolgd door streepje, dan een reeks van vijf of zes cijfers die specifiek aan de zaak gekoppeld zijn.

 

Caveat emptor: Latijnse term voor ‘laat de koper gewaarschuwd zijn …’

 

Certificate of purchase: zie tax lien certificate.

 

Compound interest: de rente berekend over de totale hoofdsom vermeerderd met eerder opgebouwde rente.

 

Comparable: woningwaarde wordt onderling met elkaar vergeleken om een gemiddelde waarde vast te stellen.

 

Condemnation: het juridische proces waarbij het ​​recht van eminent domain (het recht van de county om het eigendomsrecht van een woning op te eisen) wordt uitgeoefend. Een deel van dit proces omvat het bepalen van ‘rechtvaardige compensatie’ voor de eigenaar.

 

Contiguous parcel: een naburig of aangrenzende perceel. Er is sprake van daadwerkelijk contact; het raakt de grens van een ander pand.

 

Conveyance: de overdracht van het eigendom van het land van de ene persoon naar de andere door schriftelijke overeenkomst (zoals een deed).

 

County constant: het percentage van de reële marktwaarde van vastgoed die door lokale taxateurs wordt beoordeeld voor fiscale doeleinden. Dit percentage is nooit verplicht gesteld door de wet. Het is eigenlijk een vuistregel om de administratie van de belasting te minimaliseren. (sommige counties hanteren 80%.)

 

County index map: de algemene kaart van de county met een index die betrekking heeft op het identificatienummer.

 

Deed: een schriftelijke bewijsstuk dat eigendomsrecht van onroerende goederen van de ene eigenaar naar de andere eigenaar overschrijft.

 

Esgheat: een terugname van eigendom van onroerend goed (zakelijk of persoonlijk) aan de staat wanneer er geen eigenaar is.

 

Eviction: uitzetten van een huurder uit een woning. De stappen die de investeerder moet zetten verschillen per staat.

 

Fee simple: de woorden fee simple betekent vastgoed zonder beperkingen en/of voorwaarden.

 

Final disposition sale: een term die exclusief gebruikt wordt in florida. Na het verstrijken van de redemption periode worden de tax liens in florida in een tweede veiling verkocht aan investeerders, waarbij de investeerders het eigendom, de deed, kopen. Het openingsbod is gelijk aan de achterstallige kosten van de tax lien-certificaten. Als er niet wordt geboden op de tax deed sale, gaat de deed automatisch naar de lien-houder.

 

Financing: de wijze waarop een investeerder het kapitaal verkrijgt om een woning te kopen.

 

Flippen: het onmiddellijk na aankoop van een woning, deze weer verkopen.

 

Foreclosure: het eigendomsrecht weghalen bij de oorspronkelijke eigenaar en dit eigendom ‘vergeven’ aan een derde partij én het beëindigen van het recht op onroerend goed.

 

Goal: een doelstelling waaraan iemand werkt om te behalen in de toekomst.

 

Grantee: begunstigde, de koper.

 

Grantor: de schenker. Iemand die de woning levert aan de ander. Betreft de verkoper.

 

Deed of trust: een instrument dat in veel staten wordt gebruikt in plaats van een hypotheek. Het wettelijk eigendomsrecht is overgedragen aan een trustee, in het voordeel van de kredietverstrekker totdat de lener het contract nakomt.

 

Due diligence: zorgvuldig onderzoek om de kwaliteit en/of de waarde van een bepaalde belegging te bepalen.

 

Easement: het recht om de woning van een ander te gebruiken voor een specifiek doel, zoals recht van overpad op een naastgelegen landeigenaar.

 

Egress: eenvoudig gezegd: het recht van komen en gaan over het land van een ander. Oftewel: het recht van overpad.

 

Eminent domain: de bevoegdheid om privé-eigendom voor openbare orde af te nemen door de federale staat of lokale overheid. Het overnemen van goederen door de overheid geeft wel recht op een compensatie.

 

Encumbrance: een vordering, pandrecht, aanklacht of aansprakelijkheid bevestigd en/of gebonden aan onroerend goed.

 

Esgheat: een terugname van eigendom van onroerend goed (zakelijk of persoonlijk) aan de staat wanneer er geen erfgenamen zijn.

 

Homestead exemption: de vermindering van de belastbare waarde van een woning zoals toegestaan ​​door de wet. Deze titel wordt alleen gegeven wanneer de eigenaar in de woning woont. Dit begrip kent verschillende definities afhankelijk van de staat.

 

Improvement: een gebouw of andere bouwwerken die op het perceel aangebracht zijn.

 

In arrears: achterstallig (delinquent).

 

Incorporate: het proces van de vorming van een lokale politieke entiteit, zoals een stad of dorp. Met als doel een gemeentelijke overheid te creëren.

 

Index map: een kaart van de gemeentelijke belasting met daarop een nummering die verwijst naar een fiscaal identificatienummer.

 

Inventory: een lijst van de tax liens die op een tax lien-veiling zijn geweest en niet zijn verkocht. Deze liens zijn beschikbaar op een over the counter-lijst en zijn direct bij de county te koop.

 

Ingress: in Nederlandse termen wordt dit recht van overpad genoemd. Dit is betekent het recht om over een deel van iemands grond te gaan om op die manier een ander vastgoed te bereiken (het recht van entree).

Interest: rente zijnde een percentage van ingebracht kapitaal. Meestal wordt dit gehanteerd als een jaarlijks percentage.

 

Ira: individual retirement account: een individueel pensioenplan.

 

Judgement: de uitspraak van een rechter in een specifieke zaak.

 

Lease: een contractuele overeenkomst tussen de eigenaar en de huurder, die het mogelijk maakt dat huurder de woning mag gebruiken en bewonen voor een bepaalde periode. Er is geen overdracht van eigendom.

 

Lease option: een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de eigenaar van een woning contractueel vastlegt dat de tweede partij de woning op termijn zal kopen. De tweede partij woont in de woning totdat de lease -option termijn is afgelopen en de lening is afgelost, waardoor de tweede partij eigenaar wordt.

 

Leasee: de partij die contractueel vastlegt dat hij/zij op termijn de woning zal kopen, en tot die tijd in de woning mag wonen en daarvoor een leasebedrag betaalt.

 

Legal description: de wijze waarop een woning wordt geïdentificeerd door middel van kadastrale grenzen. Het kadaster zal de maten opnemen, beschrijven en vastleggen in documenten van de county.

 

Lien: 1.een vordering, schuld of lening op onroerend goed voor de betaling van bepaalde schulden. 2. Zekerheidstelling voor een schuld. 3. Het recht op vastgoed behouden voor de betaling van een schuld, in dit geval een belastingschuld.

 

Lien certificate: see tax lien certificate.

 

Limited warranty deed: dit wordt gebruikt in plaats van een warranty deed als een aankoop een bepaalde vordering heeft

 

Lis pendens: deze latijnse term verwijst naar het juridische proces dat gaande is betreffende dit vastgoed. Dat betekent concreet dat de county bezig is het vastgoed publiekelijk te verkopen om zo de belastingen te kunnen innen.

 

Maturity: de datum waarop de hoofdsom van een schuld of lening opeisbaar is, dus vanaf dat moment ontstaat er een achterstallige betaling.

 

Meridian: een lijn die op een kaart wordt aangebracht voor het vaststellen van een meridiaan. De meridiaan loopt van noord en zuid op het raster, om de oostelijke en westelijke helft vast te stellen.

 

Minimum bid: de openingsprijs van een tax deed waarvoor het vastgoed op de veiling wordt aangeboden. Zie ook opening bid.

 

Mortgage (hypotheek): een schriftelijk document waarin wordt opgenomen dat de hypotheekverstrekker een belang heeft in het onderliggende onroerend goed in ruil voor de betaling van een schuld.

 

Mud: municipal utilities district (afdeling gemeentelijke heffingen). Of een bepaalde afdeling

van de county die de belastingen heft.

 

Opening bid: de openingsprijs van vastgoed waarvoor het vastgoed op de veiling wordt aangeboden. Dit is het eerste bod. Zie ook minimum bid.

 

Over-the-counter list: een lijst van tax liens die op een tax lien-veiling zijn geweest en niet zijn verkocht. Deze liens zijn beschikbaar op een over the counter-lijst en zijn direct bij de county te koop. Hiervoor geldt: wie het eerst maalt, wie het eerst haalt.

 

Parcel: een aaneengesloten grondgebied van land zoals beschreven in een deed en bij het kadaster. Het kan ook gaan om een aantal stukken grond (lots) die elk een andere eigenaar hebben en los van elkaar verkocht kunnen worden (in het geval van een appartement/condo)

 

Penalty: een geld bedrag gekoppeld aan een achterstallige betaling, en bedoeld is als strafboete.

 

Per annum: jaarlijks.

 

Personal property: in algemene zin, alles wat persoonlijk eigendom is, dat niet wordt opgevat als onroerend goed: roerende activa. Voor fiscale doeleinden, zoals een tandartsstoel, landbouwmachines, een stacaravan, hotel meubilair enzovoorts.

 

Pin (parcel identification number): het specifieke nummer dat de county heeft gekoppeld aan vastgoed; een soort BSN-nummer voor vastgoed. Het wordt ook genoemd: property number, account number, abstract number, folio number.

 

Plat map (subdivision map): een kaart die de grenzen aangeeft van individuele stukken grond binnen een afgebakend deel grond in een bepaalde wijk.

 

Premium: het verschil tussen de aankoopprijs en het openings- dan wel minimum bod van een woning op de veiling.

 

Premium bidding: openingsbod is gelijk aan de som van de belastingen, rente en boetes als gevolg van niet betaalde belastingen. Tijdens de veiling kan een bod gedaan worden bovenop het voorafgaande bod.

 

Profit checks: een cheque uitgegeven door een provincie die zowel de openstaande belasting omvat als ook de opgelegde boetes.

 

Property id number: zie pin.

 

Property profile: een rapport van een title company die basisinformatie verstrekt over een specifiek vastgoed. Soms gratis, soms tegen betaling.

 

Real property: synoniem voor vastgoed.

 

Redemption: verwijst naar de procedure waarbij de juridische eigenaar de tijd krijgt om de achterstallige belastingen te betalen aan de county. Deze periode varieert per staat.

De redemption periode voor de investeerder die een tax lien heeft gekocht.

 

Registry of deeds: een regeringskantoor waar schriftelijk wettelijke akten worden opgemaakt.

 

Review of assessment: alle onroerend goed wordt beoordeeld door taxateurs van de lokale overheid met het doel het bepalen van een taxatiewaarde om belasting op onroerende goederen te berekenen. Wanneer een eigenaar het hier niet mee eens is, vraagt hij om een herziening hiervan.

 

Rotational bidding: een methode voor het veilen van liens of vastgoed. De veilingmeester begint met het eerste woning/lien en vraagt ​​de eerste partij of ze geïnteresseerd zijn. Zo niet, gaat hij naar de persoon op de tweede plaats enzovoort, totdat iemand het accepteert. De volgende lien/woning wordt aangeboden en de volgende in de rij is aan de beurt, zodat iedereen een kans krijgt om te bieden. Dan begint de veilingmeester weer van vooraf aan.

 

Sealed bid: een bod dat voor tax liens op onroerend goed op een veiling wordt verstuurd naar de veilingmeester. Alle biedingen worden geopend op de vastgestelde tijd, datum en plaats. Aan de hoogste bieder wordt de woning gegund.

 

Self-directed IRA: een pensioenplan in de vs. Er zijn meerdere soorten, dit is een persoonlijke pensioen, met veel administratieve rompslomp en waarover men niet veel zelfstandig kan beschikken in tegenstelling tot een QRP (pensioenplan).

 

Sheriff’s deed: meestal afgegeven in opdracht na een rechterlijke uitspraak door een county wetshandhaver (enforcement officer).

 

Special warranty deed: dit wordt gebruikt om het eigendomsrecht van het land over te brengen in een unieke situatie. Zoals meerdere verkopers met verschillende percentages van eigendom aan meerdere kopers met verschillende percentages van eigendom (bijvoorbeeld een eigendomsrecht van 50%). Het is beperkt tot een bepaalde persoon of claim.

 

Simple interest: rente berekend tegen gangbare waarde.

 

Struck: een term die uitsluitend worden gebruikt in texas. Verwijst naar het optreden van de county wanneer vastgoed niet wordt verkocht op de veiling, en het eigendom wordt overgedragen aan de county.

 

Subdivide: om grotere stukken grond of percelen te verdelen in drie of meer kleinere stukken of om te verkopen of om te ontwikkelen als bijvoorbeeld nieuwbouw.

 

Subdivision: een stuk land of grond dat onderverdeeld is in subdivisies.

 

Subordinate: het verlagen van een positie.

 

Substituted service: voorafgaande aan een actie door de county, zoals een veilling, maakt de county een openbare aankondiging, bijvoorbeeld via een krant, een publicatie in het gemeentehuis. Dit is wettelijk verplicht.

 

Sub-taxing: het koppelen van achterstallige onroerendezaakbelasting aan een bestaande lien.

 

Tax depaulted: de status van onroerend goed, wanneer de onroerendezaakbelastingen niet zijn betaald en achterstallig zijn (delinquent).

 

Tax extension: het proces waarbij de belastingdienst berekent hoeveel belasting zijj ontvangt van de provincie. Hiermee worden belastingaanslagen vastgesteld.

 

Tax lien certificate: het document, afgegeven door een ambtenaar aan de succesvolle bieder op een tax lien-investeerderHet is een wettelijk voldoende bewijs van een lien-positie.

 

Tax deed: overdracht van het eigendomsrecht van de grond of woning die vanwege niet betaalde belastingen op een openbare veiling werd verkocht

 

Time value of money: Het uitgangspunt is dat de waarde van de euro van vandaag meer waard zal zijn dan de toekomstige euro, omdat de euro van nu rente kan genereren en de toekomstige euro nog niet.

 

Title search: een onderzoek van het openbaar register om de status van het eigendomsrecht van een woning te bepalen. Hierin worden liens, lasten, claim en gebreken met betrekking tot onroerend gedocumenteerd en door de koper van vastgoed gebruikt om de ‘schulden’ op het vastgoed te bepalen.

 

Township: een verdeling op een kaart via rasterlijnen waarin noord en zuid verdeeld zijn door een baseline.

 

Trust deed: zie deed of trust

 

Quiet title action: een procedure om het eigendomsrecht van de koper veilig te stellen door aan de rechtbank te vragen om lopende claims op onroerend goed te verwijderen en alle aanspraken te vernietigen.

 

Quitclaim deed: overdrachten van eigendomsrecht, rente, of vordering die een verkoper heeft op een woning.

 

Valuation: waardering van vastgoed ten behoeve van het vaststellen van de hoogte van de onroerendezaakbelasting.

 

Vested: onvoorwaardelijk recht van eigendom.

 

Warranty deed (garantie): een deed die in veel staten wordt gebruikt voor overdracht van eigendom/vastgoed van de ene eigenaar naar de andere. Het woord garantie betekent dat het eigendom vrij is van gebreken.

 

Zoning codes: letters en cijfers die gebruikt worden om de verdeling van een stad of gemeente in districten te coderen en om architectonische vormgeving van gebouwen en terreinen te reguleren.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Comments

 • MargaritaKn May 28, 2023 at 11:20 am

  Hаllo allеmaаl, jongenѕǃ Ιk wееt hеt, mіϳn berісht iѕ mіssсhіеn te sреcіfiеk,
  Маar mijn zus vоnd hіеr еen аardіgе mаn en ze trоuwdеn, dus hое zit het met mij?ǃ 🙂
  Ik bеn 22 jаar oud, Μаrgаrіta, uit Roemenіë, іk ken oоk Еngеlse еn Duіtse talеn
  Еn… ik hеb een ѕрeсіfіеke ziektе, genaаmd nymfоmаnie. Ԝіе weеt wаt dit іѕ, kаn mij begrijрen (betеr om het mеteеn te zeggеn)
  Αh ϳa, ik kоok еrg lekkerǃ еn іk hоu niet аllеen van kokеn ;))
  Ik ben ееn eсhtе meіd, geen рrostіtuее, еn ор zоek nааr еen ѕerіеuzе en hetе relаtіe…
  Hoe dаn оok, ϳe kunt miϳn рrofiеl hier vіndеn: http://glagryheting.ga/idm-96892/

  Reply

 • genius.com January 26, 2023 at 6:18 am

  Занимаюсь seo- продвижением и копирайтингом, пишу собственные статьи.

  Reply

 • Binary option November 28, 2022 at 2:32 am

  Guess the exchange rate, bitcoin and get money.
  Start with $10 and you can earn up to $1000 in a day, see how Here

  Reply

Leave a Comment