• (+31) 85 401 1091


General operating agreement

OVEREENKOMST

 

De ondergetekenden:

 

  1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ___ handelend onder de naam ___ omzetbelastingnummer ____, gevestigd te ___, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur____ , hierna te noemen: schuldeiser;

 

en

 

  1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ___ handelend onder de naam ___ omzetbelastingnummer ____, gevestigd te ___, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur____ , hierna te noemen: schuldenaar;

gezamenlijk hierna te noemen “Partijen”.

In aanmerking nemende dat:

 

  1. .          Schuldenaar, beginnend ondernemer ex artikel 5.17 Wet op de inkomstenbelasting 2001, behoefte heeft aan financiële middelen;
  2. .          schuldeiser bereid is in de financieringsbehoefte van schuldenaar te voorzien;
  3. .          schuldenaar bereid is op de verstrekte geldlening maximaal een rente te vergoeden welke niet uitgaat boven de wettelijke rente, bedoeld in artikel 120 van boek 6 van het Burgerlijke Wetboek.

 

Partijen de voorwaarden voor deze geldlening schriftelijk wensen vast te leggen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

Grootte van de lening

Schuldeiser verklaart de som van EUR _____ (zegge: _____ Euro), welk bedrag hierna zal worden aangeduid als “de geleende som”, aan schuldenaar in geldleen te hebben verstrekt, welk bedrag schuldenaar van schuldeiser per alsdan verklaart te hebben ontvangen en verschuldigd te zijn aan schuldeiser.

 

Artikel 2

Aanwending

Schuldenaar verklaart de ontvangen gelden aan te wenden ter financiering van bestanddelen welke tot het verplichte ondernemingsvermogen zouden behoren zo de onderneming van de rechtspersoon voor rekening van een natuurlijk persoon zou worden gedreven.

Artikel 3

Herkomst middelen

Schuldeiser verklaart het te leen verstrekte bedrag niet te hebben gefinancierd met geleend geld.

Artikel 4

Aflossing van de hoofdsom

De lening heeft een looptijd van maximaal 10 jaar, welke looptijd afloopt op  _________. Het verschuldigde dient uiterlijk op deze datum te zijn voldaan. Partijen zullen in onderling overleg treden over de wijze en het tijdstip waarop het verschuldigde binnen deze periode van 10 jaar dient te worden afgelost.

De overeengekomen en/of de eventueel nog overeen te komen betalingstermijnen zijn fatale termijnen, zodat schuldenaar zonder voorafgaande ingebrekestelling, waarschuwing of andere actie van de zijde van de schuldeiser in verzuim komt, door het enkele verloop van die termijn zonder daar binnen aan haar betalingsverplichting te voldoen.

Artikel 5

Renteverplichting

Over de geleende som is schuldenaar aan schuldeiser een rentevergoeding verschuldigd van ____ % per jaar bij aanvang van deze overeenkomst. De rentevergoeding zal echter nimmer uitgaan boven de wettelijke rente, bedoeld in artikel 120 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De rentevergoeding van 5% zal, indien het voorgaande zich voordoet, dienovereenkomstig per direct worden aangepast.

Partijen zullen in onderling overleg treden over de wijze en het tijdstip waarop de verschuldigde rente dient te worden betaald.

Artikel 6

Betaling en vervroegde aflossing

Alle aan schuldeiser verschuldigde betalingen zullen geschieden door storting of overschrijving op een door schuldeiser nader aan te geven bankrekeningnummer.

Geen kwijting kan worden gevorderd voor en aleer de verschuldigde bedragen in het bezit van schuldeiser zijn of op de door haar aangegeven plaats gestort zijn.

Schuldenaar heeft te allen tijde de bevoegdheid zonder waarschuwing vooraf tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van de geleende som en de vervallen rente over te gaan, echter niet anders dan in ronde sommen van EUR 1.000 of een veelvoud daarvan en onder de verplichting tot gelijktijdige betaling van de lopende rente over het aldus terugbetaalde bedrag.

Ingeval de schuldenaar om welke reden dan ook, de overeengekomen betalingstermijnen slechts gedeeltelijk zouden kunnen nakomen, wordt de ontvangen betaling alsook latere betalingen, nadat de in artikel 10 bedoelde kosten ten laste van schuldenaar zijn verrekend, allereerst toegerekend aan de reeds vervallen rentetermijn(en) en pas daarna aan de reeds vervallen termijn(en) van terugbetaling.

Artikel7

Geen ingebrekestelling vereist

Schuldenaar zal in gebreke zijn door het enkele verloop van de bepaalde termijn of het enkele feit van niet behoorlijke nakoming of overtreding van enige bepaling van deze overeenkomst.

 

Artikel 8

Verrekening

Verrekening met vorderingen die schuldenaar op schuldeiser te eniger tijd zal krijgen is niet toegestaan.

Artikel 9

Opeisbaarheid

Het onafgeloste gedeelte van de geleende som is, tezamen met de lopende rente, vergoedingen en kosten, in zijn geheel opeisbaar, met dien verstande dat schuldeiser een lagere rang inneemt dan is bepaald in artikel 277, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, indien:

 

a). het faillissement van schuldenaar onherroepelijk wordt;

b). schuldenaar surséance van betaling aanvraagt.

 

Artikel 10

Kosten

Alle kosten waartoe deze geldlening aanleiding geeft of in de toekomst aanleiding zal geven, daaronder die welke schuldeiser nodig zal oordelen te maken tot behoud en ter uitoefening van haar rechten, komen ten laste van de schuldenaar.

 

Artikel 11

Toepasselijk recht

Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen in eerste aanleg worden berecht door de ter zake bevoegde rechter.

Aan de opschriften bij de artikelen in deze overeenkomst komt geen zelfstandige betekenis toe.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, en ondertekend te ____, de dato _____

Schuldenaar                                                   Schuldeiser

 

______                                                           ______

__________________________                   ______________________

Het goedschrift luidt goed voor: “EUR _______  ( zegge: _______ Euro)” en dient nogmaals eigenhandig door schuldenaar hieronder te worden geschreven

 

 

…………………………………………………………………………………………

 

Leave a Comment